Navigácia

Výber jazyka

Obsah

POVINNOSTI VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ SO ŽUMPAMI

Typ: ostatné
 Obec Selce,  Vás upozorňuje na novelu vodného zákona § 36 ods. 4 .

       Novelou vodného zákona, sa zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žúmp odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Podľa § 36 ods. 4 vodného zákona ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal, doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

 Povinnosti ako nakladať s odpadovými vodami určuje zákon č. 364/2004 zákon  o vodách v znení neskorších predpisov. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových či podzemných vôd (§ 36 ods. 15). Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať a vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

 


Vytvorené: 30. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2023 20:15
Autor: