Navigácia

Výber jazyka

Obsah

zverejnenie zámeru

Typ: ostatné
Z V E R E J N E N I E Z Á M E R U
prenájom časti pozemku obce Selce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z V E R E J N E N I E    Z Á M E R U

prenájom časti pozemku obce Selce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Selce v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu:

Predmetom nájmu je pozemok vo výlučnom vlastníctve obce Selce, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Selce, okres Poltár, zapísaný na LV č. 129 ako:

 

Parcela registra

Parcelné číslo

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2

Druh pozemku

C

1412/1

1/1

7500

trvalý trávny porast

 

Na základe písomnej žiadosti nájomcu zo dňa 15.05.2024, ktorý je vlastníkom stavby telesa cesty SELCE-PÍLA – rekonštrukcia, inventárne číslo 2019038-0, ktorá sa nachádza na časti pozemku vo vlastníctve obce Selce, prenechá do nájmu nájomcovi časť výmery pozemku takto:

 

Parcela registra

Parcelné číslo

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2

Druh pozemku

C

1412/1

1/1

604

trvalý trávny porast

  

Nájomca:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň, IČO: 36038351  

 

Podmienky prenájmu:

- cena nájmu 0,10 eur/m2/rok

- výmera: 604 m2

- doba nájmu: 15 rokov

 

Osobitný zreteľ: Ide o prebytočný majetok obce, ktorý trvale neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť obci na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti. Nájmom pozemku sa umožní nájomcovi realizovať rekonštrukciu stavby popísanú vyššie a zároveň sa umožní bezproblémové, nerušené a účelnejšie užívanie nehnuteľnosti vo vlastníctve nájomcu. Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Selce.

 

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Doba zverejnenia : 15 dní

Deň zverejnenia: 21.05.2024

Deň zvesenia :

 

 

 

 

 


Vytvorené: 21. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2024 10:13
Autor: Obec Selce