Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Typ: ostatné
úroda MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
V LUČENCI

chráňte úrodu

 

Vážení občania !

V letnom období vykonávajú poľnohospodári zber úrody, pozberové práce a následne
uskladňovanie krmovín, tieto činnosti patria medzi činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru a v prevažnej miere sa vykonávajú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy
je potrebné dôsledne dodržiavať opatrenia ochrany pred požiarmi.
 Zabezpečovať prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach,
pozemných komunikáciách a skládkach odpadov
 Odsúvať poškodené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti
najmenej 30m od krajnej koľaje
 Zabezpečovať pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú
akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť
 Vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným
hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie
zásobu vody najmenej 500 l
 Zabezpečiť dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie
a na skladovanie obilnín a objemových krmovín
 Zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia
 Udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín a objemových
krmovín v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú
umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť
požiar.

Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi hrozí:
fyzickej osobe pokarhanie alebo pokuta do výšky 331 eur,
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur .
Veríme, že v spolupráci so všetkými subjektami vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť v
oblasti poľnohospodárstva, ale aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred
zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu
počtu požiarov v tomto letnom období. Ak nie je vo vašich silách požiar uhasiť, okamžite
privolajte pomoc prostredníctvom liniek tiesňového volania 150 alebo 112.


Príloha

Vytvorené: 21. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 24. 6. 2024 8:14
Autor: Obec Selce