Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra r. 2023

Typ: ostatné
Kontrolná činnosť a ostatné činnosť

 

Kontrolná činnosť

1.Kontrola hospodárenia obce za II. polrok rok 2022 a kontrola procesu inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky –

2. Kontrola dodržiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pri vyrubovaní
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3. Kontrola hospodárenia obce za I. polrok 2023
 

Ostatná činnosť
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného úradu obce Selce za rok 2022
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Selce na roky 2024 - 2026

 

plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra r. 2023 (126.09 kB)


Príloha

Vytvorené: 27. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2023 9:26
Autor: Obec Selce