Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Typ: ostatné
dňa 09.06.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Selciach na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa bude konať voľba hlavného kontrolóra obce Selce

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Selciach

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Selciach č. 4 zo dňa 14.4.2023

 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Selce,

 

ktorá sa uskutoční dňa 09.06.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Selciach na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Selciach.

 

Obecné zastupiteľstvo určilo nasledovné podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky:

 

 1. Predpoklady na výkon funkcie:
  1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  2. bezúhonnosť,
  3. spôsobnosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

 1. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
  1. osobné údaje kandidáta v rozsahu – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
  2. fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (v prílohe k prihláške),
  3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov [v prílohe k prihláške v rozsahu uvedenom v § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov],
  4. čestné vyhlásenie o spôsobnosti na právne úkony v plnom rozsahu (v prílohe k prihláške),
  5. profesijný štruktúrovaný životopis (v prílohe k prihláške).

 

 1. Ďalšie podrobnosti:
  • s hlavným kontrolórom bude dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas v dĺžke 0,1 týždenného pracovného času, t. j. 3 hodiny a 45 minút týždenne,
  • vítaná je odborná prax kandidáta v oblasti kontroly, ekonomiky alebo práva minimálne 5 rokov a znalosť právnych predpisov týkajúcich sa rozpočtových pravidiel, účtovníctva, majetku obcí, finančnej kontroly a ďalších súvisiacich právnych predpisov,
  • lehota na doručenie písomných prihlášok kandidáta spolu s požadovanými dokumentmi v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SELCE  - NEOTVÁRAŤ“  najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby;
 •  písomne na adresu:  Obec Selce, Obecný úrad č. 1, 980 13 Selce
 •  osobne na Obecný úrad Selce najneskôr do 25.5.2023 do 15:00 hod.
  • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

V Selciach dňa 27.4.2023

 

                                                                                                              Martin Bodnár
                                                                                                              starosta obce

 


Príloha

Vytvorené: 27. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2023 14:01
Autor: Obec Selce